Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm (Disclaimer Statement)

Đây là phần tuyên bố trách nhiệm (Disclaimer) của trang web DiaChiMaps.com:

Trang web DiaChiMaps.com (gọi tắt “Trang Web” hay “Web”) được tạo ra với mục đích cung cấp thông tin địa chỉ và địa điểm chính xác và chi tiết nhất có thể. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, hoàn chỉnh hoặc sẵn sàng sử dụng của thông tin trên Trang Web này. Thông tin được cung cấp trên Trang Web có thể không chính xác cả về thông tin địa chỉ và phần bình luận (bao gồm việc phỏng chiếu theo bình luận của những cá thể được hiển thị trên Maps Google), không đầy đủ, hoặc đã cũ, và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không sử dụng thông tin trên Trang Web này.

Trang web DiaChiMaps.com không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp bởi bên thứ ba hoặc thông qua liên kết trên Web này. Chúng tôi không kiểm soát hoặc đảm bảo tính chính xác của bất kỳ thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp bởi bên thứ ba và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không sử dụng thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ này.

Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự cố kỹ thuật nào gây ra bởi các nguyên nhân bên ngoài sức kiểm soát của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn, hư hỏng hoặc mất dữ liệu, lỗi phần mềm, Trang Web bị tấn công bởi hacker hoặc phần cứng, và sự cố mạng.

Trang Web có thể thay đổi hoặc cập nhật thông tin mà không cần báo trước. Chúng tôi cũng có thể tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động trang web mà không cần báo trước.

Trang Web không có mối liên hệ, quan hệ hoặc liên kết với các công ty liên quan khác, ngoại trừ Google Maps. Nhiệm vụ của DiaChiMaps.com là cung cấp thông tin địa điểm có liên quan từ nguồn Google Maps

Việc sử dụng trang web DiaChiMaps.com có nghĩa là bạn đã đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện trong phần tuyên bố trách nhiệm. Vì vậy, nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào trong phần tuyên bố trách nhiệm này, bạn không nên sử dụng trang web DiaChiMaps.com. Bằng cách sử dụng Trang Web, bạn đồng ý rằng việc sử dụng Trang Web này và tất cả các vấn đề liên quan đến nó sẽ được quy định bởi pháp luật Việt Nam. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào trong phần tuyên bố trách nhiệm này, bạn không được phép sử dụng Trang Web và nên ngưng sử dụng ngay lập tức.