Thông tin Bản Quyền

Thông tin Bản Quyền [Copyright Information]

Thông tin bản quyền Nội dung trên trang web này được bảo vệ bởi bản quyền của luật Việt Nam (copyright), trừ khi được đánh dấu cụ thể là © Copyright.

Toàn bộ nội dung trên trang web DiaChiMaps.com được bảo vệ bởi luật bản quyền và sở hữu trí tuệ. Tất cả các tài liệu trên trang web này đều thuộc quyền sở hữu của DiaChiMaps.com và được bảo vệ bởi các quyền tác giả và bản quyền liên quan.

Nếu bạn muốn sử dụng lại nội dung trên trang web DiaChiMaps.com, bạn phải nhận được sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Việc sao chép, phân phối, tái bản, truyền tải, công bố hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web DiaChiMaps.com mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và pháp luật có thể truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc dân sự.

Nếu bạn phát hiện bất kỳ vi phạm nào liên quan đến bản quyền trên trang web DiaChiMaps.com, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.

Bản quyền hình ảnh trên trang web này, Các hình ảnh trên trang web này được sử dụng từ nguồn Google Maps và Getty Images. Không được phép tái sản xuất hình ảnh ở bất kỳ định dạng nào khác ngoài mục đích bình luận hợp lý (ví dụ như chụp màn hình để đào tạo).

Liên kết đến Diachimaps.com

Trang web Diachimaps.com đề khuyến khích việc tạo liên kết đến nó thông qua các liên kết hypertext, và tạo các friendly URLs để dễ dàng liên kết. Nếu bạn muốn liên kết đến một phần cụ thể của trang web, bạn có thể sử dụng một trong các friendly URLs đã có sẵn hoặc yêu cầu tạo một friendly URL mới thông qua form liên hệ của trang web. Tuy nhiên, trang web có quyền từ chối một số yêu cầu liên kết đến nếu vi phạm Pháp luật Việt Nam về An Ninh Mạng. Xem thêm về luật An Ninh Mạng tại đây: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Luat-an-ninh-mang-2018-351416.aspx