Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, Đường Lê Văn Sỹ, Phường 1, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đã sẵn chi tiết đia điểm Đường Lê Văn Sỹ, Phường 1, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh và kiểm tra lại địa điểm trên bản đồ (maps) của địa chỉ Đường Lê Văn Sỹ, Phường 1, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh và đánh giá lại những trải nghiệm tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, Đường Lê Văn Sỹ, Phường 1, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh