Trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở II TP. HCM, Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ Trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở II TP. HCM đã sẵn chi tiết đia điểm Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh và kiểm tra lại địa điểm trên bản đồ (maps) của địa chỉ Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, và đánh giá lại những trải nghiệm tại Trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở II TP. HCM, Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh